Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

 

Publiczny Zespół Szkolno - Przedszkolny  im. Brygady Partyzanckiej "Grunwald" w Olszance

Olszanka 94, 49-332 Olszanka

 

Deklaracja dostępności

Publiczny Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Brygady Partyzanckiej "Grunwald" w Olszance zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://pzspolszanka.naszbip.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Bożena Lorent, adres poczty elektronicznej zs_olszanka@wodip.opole.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 412-97-17. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

I Publiczna Szkoła Podstawowa w Olszance, Olszanka 94   49-332 Olszanka:

1.  Do budynku szkoły prowadzi główne wejście od drogi  oraz trzy wejścia boczne. Przy wejściu od strony placu zabaw znajdują się 2 stopnie schodów. Przy wejściu od strony

     podwórka (przedszkola) znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych. Przy wejściu bocznym (od strony kuchni) brak schodów, z tego wejścia korzystają pracownicy obsługi.

     Brak schodów przy wejściu głównym. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Przy wejściu głównym i

     bocznym od podwórka zamontowany jest dzwonek.

2.  Na terenie szkoły nie ma miejsc parkingowych.

3. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

4. W budynku i na zewnątrz zamontowano monitoring wizyjny.

5. W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro, i 2 piętro) znajduje się korytarz. Budynek posiada windę dla osób niepełnosprawnych.

6. W budynku tylko na 2 piętrze znajduje się toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

7. Do szkoły  może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem, warunkiem wejścia jest wyposażenie psa w uprząż oraz po okazaniu przez właściciela certyfikatu

    potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

8. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

9. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabosłyszących.

II   Publiczne Przedszkole w Olszance,  Olszanka 94  49-332 Olszanka :

     1.  Do przedszkola, które znajduje się w tym samym budynku co Publiczna Szkoła  Podstawowa prowadzi wejście od strony podwórka. Brak schodów przy  wejściu, podjazd

         dla osób niepełnosprawnych. Do przedszkola można również wejść głównym wejściem, gdyż szkoła jest połączona z przedszkolem przeszklonymi drzwiami.

    2.  Przy wejściu zamontowany jest dzwonek. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

    3.  Na terenie przedszkola nie ma miejsc parkingowych.

    4.  Na zewnątrz budynku zamontowano monitoring wizyjny.

    5.  Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu do przedszkola są  pracownicy obsługi.

    6.  Brak toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych.

    7.  Do przedszkola może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem, warunkiem wejścia jest wyposażenie psa w uprząż oraz po okazaniu przez właściciela

         certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

    8.  W przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

    9.  W przedszkolu nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabosłyszących.

III Publiczne Przedszkole w Krzyżowicach, Krzyżowice 72  49-332 Olszanka

    1. Pomieszczenia przedszkola znajdują się w budynku zarządzanym przez GOKiS, do którego prowadzi główne wejście od drogi, do którego prowadzą tylko schody, brak 

        podjazdów dla osób niepełnosprawnych. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzająco dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

   2.  Na terenie budynku, w którym znajduje się  przedszkole są miejsca parkingowe.

   3.  Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są  pracownicy obsługi.

   4.  Budynek przedszkola bez udogodnień ułatwiających poruszanie się dla osób niepełnosprawnych ( brak wind, brak toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych).

   5.  Do budynku może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem, warunkiem jest wyposażenie psa w uprząż oraz po okazaniu przez właściciela certyfikatu

        potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

   6.  W przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

   7.  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabosłyszących.

Dostępność cyfrowa

Placówka prowadzi dwie strony internetowe tj. https://pzspolszanka.naszbip.pl, www.zs_olszanka@wodip.opole.pl . Strona internetowa BIP jest zgodna i posiada deklarację dostępności od  07.12.2020 roku Strona  BIP dostosowana  jest do osób niepełnosprawnych poprzez możliwość powiększenia czcionki, zmianę tła i koloru czcionki. Strona internetowa jest w trakcie uzyskania deklaracji dostępności.

Dostępność informacyjno - komunikacyjna

Podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę  z wykorzystaniem sposobów/ środków  wspierających  komunikowanie się poprzez: kontakt telefoniczny, kontakt korespondencyjny, przesyłanie wiadomości tekstowych z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów  internetowych, komunikacje audiowizualną, w tym z wykorzystaniem  komunikatorów internetowych.